Podmienky používania

Vitajte na stránke 99bitcoins.com („Webová stránka”).

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

 1. Webovú stránku môžete používať výlučne na súkromné ​​a osobné účely. Webovú stránku ani žiaden z jej obsahu nesmiete používať na komerčné účely.
 2. Ak chcete používať našu webovú stránku, musíte mať najmenej 18 rokov. Používaním našej webovej stránky a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami používania zaručujete a prehlasujete, že máte najmenej 18 rokov.
 3. Naše webové stránky používajú cookies. Používaním našich webových stránok a vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami používania vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s týmito podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov..

OBSAH UŽÍVATEĽA

 1. Webové stránky umožňujú používateľom vkladať a uverejňovať komentáre a obsah na rôznych miestach („Obsah“). Preberáte výlučnú zodpovednosť za svoj Obsah a za následky jeho zverejnenia.
 2. Obsah odoslaný používateľmi neodráža názory webových stránok. Zverejnenie obsahu nezaručuje jeho platnosť, spoľahlivosť, presnosť, zákonnosť alebo aktuálnosť. 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

 1. Akýkoľvek obsah a informácie na webových stránkach akéhokoľvek druhu (vrátane, ale nielen údajov, textu, fotografií, grafiky, videa atď.) Sú pre nás vlastníctvom. Súhlasíte s tým, že nebudete inak upravovať kopírovanie, distribúciu, prenos, zobrazovanie, výkon, reprodukciu, publikovanie, licenciu, vytváranie odvodených diel, prenos, predaj, opätovný predaj alebo akékoľvek iné použitie okrem súkromného čítania. Ďalej súhlasíte, že nebudete:
 • Používať webovú stránku alebo jej obsah na akékoľvek komerčné účely;
 • Pristupujte, sledujte alebo kopírujte akýkoľvek obsah alebo informácie z webových stránok pomocou akýchkoľvek robotov, pavúkov, škrabiek alebo iných automatizovaných prostriedkov alebo akýchkoľvek manuálnych procesov na akékoľvek účely bez nášho výslovného písomného súhlasu;
 • „Zarámovať“, „zrkadliť“ alebo inak začleniť ktorúkoľvek časť Webovej stránky do akejkoľvek inej webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
 • Znižovať alebo porušovať vlastnícke práva nás alebo iných osôb, okrem iného vrátane autorských práv a ochranných značiek;
 • Pridajte akýkoľvek Obsah, ktorý predstavuje riziko pre bezpečnosť, súkromie, zabezpečenie alebo zdravie osoby;
 • Pridajte akýkoľvek Obsah identifikujúci ďalšie osoby bez získania ich súhlasu so zverejnením ich osobných identifikačných údajov alebo týkajúcich sa maloletých a ich identifikácie, ich osobných údajov alebo ich adresy a kontaktných údajov;
 • Pridajte akýkoľvek Obsah, ktorý je nezákonný, hanlivý, urážlivý alebo zasahuje do súkromia ostatných;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý je obťažujúci, urážlivý, výhražný alebo vulgárny;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý je charakterizovaný alebo ktorý podporuje rasizmus alebo nezákonne diskriminuje na základe rasy, pôvodu, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, pohlavia, povolania, sexuálnej orientácie, choroby, telesného alebo duševného postihnutia, viery, politického názoru alebo sociál- ekonomická trieda;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý podporuje správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, alebo ktoré vedie k občianskoprávnej zodpovednosti alebo iným súdnym sporom;
 • Pridajte akýkoľvek Obsah, ktorý propaguje pyramídové hry, reťazové listy alebo rušivé komerčné správy alebo reklamy alebo čokoľvek iné, čo je zakázané zákonom alebo na základe týchto Podmienok;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje propagačné akcie, politické kampane, reklamu, súťaže, tomboly alebo ponuky;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje vírusy, poškodené údaje alebo iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory;
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý nepravdivo vyjadruje alebo naznačuje, že je tento obsah sponzorovaný alebo schválený nami.
 • Pridajte akýkoľvek obsah, ktorý podľa nášho výlučného úsudku (a) porušuje predchádzajúce pododseky tohto dokumentu, (b) je nevhodný, (c) ktorý obmedzuje alebo bráni akejkoľvek inej osobe v používaní alebo využívaní webových stránok, alebo (d) ktorý nás môže vystaviť , našim pridruženým spoločnostiam, používateľom alebo komukoľvek, kto s nami súvisí, k akejkoľvek ujme alebo zodpovednosti akéhokoľvek druhu.
 1. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme zodpovednosť za akýkoľvek Obsah, ktorý ste zverejnili, uložili alebo nahrali vy alebo iná tretia strana, ani za akékoľvek straty alebo škody na ňom, ani nezodpovedáme za žiadne chyby, ohováranie, ohováranie, ohováranie, opomenutia, klamstvá, obscénnosť, pornografia, vulgárne výrazy alebo iný nevhodný obsah akéhokoľvek druhu, s ktorým sa môžete stretnúť.
 2. Ako poskytovateľ tejto webovej stránky nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia, vyhlásenia alebo obsah poskytnutý jej používateľmi na webovej stránke. Aj keď nemáme žiadnu povinnosť monitorovať, upravovať alebo monitorovať akýkoľvek Obsah zverejnený na Webovej stránke alebo distribuovaný prostredníctvom tejto webovej stránky, vyhradzujeme si právo a podľa vlastného uváženia preskúmať Obsah pred alebo po jeho zverejnení, zabrániť zverejneniu nevhodného alebo inak neprimeraného obsahu. alebo chybný Obsah alebo takýto Obsah po jeho zverejnení odstránime, čo považujeme za vhodné (aj keď taký Obsah neporušuje tieto Podmienky). Spravidla však nevyužívame svoje právo na sledovanie obsahu a robíme to iba v ojedinelých prípadoch.
 3. Vyhradzujeme si svoje výlučné uváženie, aby sme určili, ktorý Obsah bude zverejnený, trvanie jeho zverejnenia, jeho umiestnenie, dizajn a akékoľvek ďalšie záležitosti týkajúce sa zverejnenia Obsahu na Webovej stránke. Nezaručujeme, že všetok obsah bude zverejnený všeobecne alebo po obmedzenú dobu.
 4. Ak ste si vedomí porušenia vašej značky alebo našej značky, vášho obsahu alebo akýchkoľvek vašich práv, dajte nám vedieť e-mailom na adresu [chránené e-mailom].
 5. Akékoľvek použitie webovej stránky v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie webovej stránky alebo na ňu odpovedať..

PLATBA ZA SLUŽBY A OBMEDZENÉ SLUŽBY

 1. Ponechávame si právo premeniť ktorúkoľvek časť alebo službu na Webovej stránke na platenú službu, a tak obmedziť prístup do určitých oblastí Webovej stránky, pokiaľ nám nebude zaplatený určitý poplatok (podrobne uvedený na Webovej stránke)..
 2. Ďalej si vyhradzujeme právo podľa nášho uváženia obmedziť prístup do ďalších častí Webových stránok alebo k celej Webovej stránke.

AUTORSKÉ PRÁVA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. Všetky práva duševného vlastníctva na a na webovú stránku, vrátane akýchkoľvek článkov, textu, grafiky a všetkých ďalších diel, ako sú autorské práva, ochranné známky atď., Buď z nášho výlučného vlastníctva, alebo sú pre nás licencované. Webové stránky sú chránené okrem iného izraelským zákonom o autorských právach z roku 2007, singapurským autorským zákonom z roku 2006 alebo ustanoveniami predpísanými akýmkoľvek iným príslušným zákonom v Izraeli, Singapure a v zahraničí..
 2. Kopírovanie, distribúcia, verejné zobrazovanie, ponúkanie verejnosti, prenos na verejnosť, úpravy, prispôsobovanie, spracovanie, vytváranie odvodených diel, predaj, leasing alebo použitie iným spôsobom, s výnimkou súkromnej kontroly, akejkoľvek časti webovej stránky, akýmkoľvek spôsobom alebo prostriedky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sú prísne zakázané.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY

 1. OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY A AKÉKOĽVEK SÚVISIACE INFORMÁCIE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE MÔŽU OBSAHOVAŤ nepresnosti ALEBO CHYBY. NERUČÍME ZA PRESNOSŤ A ZRUČÍME SA VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE CHYBY ALEBO OSTATNÉ NEPRESNOSTI TÝKAJÚCE SA INFORMÁCIÍ A POPISOV UVEDENÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE. TAKÉTO PORUCHY A OMISIE SÚ UPLATNENÉ PRE AKÉKOĽVEK SLUŽBY ZALOŽENÉ NA SPOLOČENSTVE, KTORÉ FUNGUJÚ NA POŠTOCH UŽÍVATEĽOV A NA INFORMÁCIÁCH, KTORÉ POSKYTUJÚ. WEBOVÁ STRÁNKA SA VÁM PONÚKA NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“, A NEMÁ BYŤ VÁM POUŽÍVANÝ NA ŽIADNE ÚČELY OD OSOBNÉHO VŠEOBECNÉHO ČÍTANIA (ZVLÁŠTNE NIE JE ZÁKLADOM AKEJKOĽVEK INVESTÍCIE V BITCOINOCH ALEBO V AKEJKOĽVEK INEJ TECHNOLÓGII, PRODUKT ALEBO POLOŽKA, KTORÉ SÚ PODROBNÉ) ).
 2. NEPREDSTAVUJEME ŽIADNE ZASTÚPENIA O VHODNOSTI INFORMÁCIÍ, OBSAHU, ÚDAJOV, PRODUKTOV A SLUŽIEB OBSAHOVANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE PRE AKÝKOĽVEK ÚČEL A ZAČLENENIE ALEBO PONÚKANIE ŽIADNYCH PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB NA WEBOVEJ STRÁNKE NEVYDÁVA ŽIADNY VÝDAVOK ALEBO NÁVRAT ALEBO SLUŽBY USA. VŠETKO TAKÉTO SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „AKO K DISPOZÍCII“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA, JEJ SERVER ALEBO AKÝKOĽVEK E-MAIL, KTORÝ OD NÁS SÚ POSLANÝ, SÚ BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV. ZRIEKAME SA VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, ÚDAJOV, PRÁC A SLUŽIEB, VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TITULKU,.
 3. V ŽIADNOM PRÍPADE NEMUSÍME (NAŠI PRACOVNÍCI, RIADITEĽOV A PRIDRUŽENÝCH) ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU, DISPLEJA ALEBO POUŽÍVANIA WEBOVÁ STRÁNKA ALEBO SO ZPOŽDENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU PRISTÚPIŤ, ZOBRAZIŤ ALEBO POUŽÍVAŤ WEBOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU (VRÁTANE, ALE NIE, OBMEDZENÁ, VAŠEJ SPOJENOSTI POUZE NA WEBOVÝCH STRÁNKACH; KAŽDÝ POČÍTAČOVÝ VÍRUS, INFORMÁCIE, SOFTVÉR, SPOJENÉ STRÁNKY, PRODUKTY A SLUŽBY, WEBOVÁ STRÁNKA; ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z PRÍSTUPU NA, DISPLEJ ALEBO POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY), ČI ZÁKLADOM TEÓRIE NEGLIGENCIE, ZMLUVY, TORTU, PRÍSNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK A KEĎ SA POROVNALA MOŽNOSŤ TAKEJTO POŠKODENIA.
 4. V ŽIADNOM PRÍPADE SA VAŠE ČISTÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY OBMEDZIA NA OPRAVU TÝCHTO CHYB ALEBO ZRUŠENÍ FUNKCIÍ A Z HĽADISKA RELEVANTNÝCH OKOLNOSTÍ.
 5. Okrem toho a bez výnimky z vyššie uvedeného článku nebudeme zodpovední za žiadnu formu zodpovednosti vyplývajúcu z toho, že sa spoliehate na použitie komerčných informácií zverejnených na webových stránkach alebo v súvislosti s nimi..
 6. Toto obmedzenie zodpovednosti odráža rozdelenie rizika medzi strany. Obmedzenia uvedené v tejto časti platia aj naďalej, aj keď sa zistí, že akýkoľvek obmedzený prostriedok nápravy uvedený v týchto podmienkach nesplnil svoj základný účel.

ODKAZY A OBCHODNÉ INFORMÁCIE V SOFTWARE

 1. Na webové stránky môžeme začleniť reklamy a / alebo informácie komerčnej povahy. Zdroj týchto informácií môže pochádzať od nás alebo od tretích strán. Nemôžeme zaručiť jeho spoľahlivosť alebo presnosť. Je potrebné zdôrazniť, že naša reklama alebo zverejnenie komerčného obsahu nepredstavuje odporúčanie alebo podporu pri obstarávaní inzerovaného tovaru alebo služieb..
 2. Pokiaľ webová stránka obsahuje odkazy na služby alebo aplikácie, ktoré nie sú nami prevádzkované alebo spravované, nebudeme zodpovední za akúkoľvek formu zodpovednosti vyplývajúcu z toho, že sa spoliehate na obsah týchto služieb a aplikácií alebo na akékoľvek informácie poskytnuté v súvislosti s nimi alebo v súvislosti s nimi. ich úplnosť, presnosť, správnosť alebo aktuálnosť. Nebudeme zodpovední za žiadne priame ani nepriame škody, peňažné ani iné, vyplývajúce z vášho používania alebo spoliehania sa na obsah služieb, ku ktorým ste pristupovali prostredníctvom odkazov na webových stránkach..

ÚPRAVY WEBOVÝCH STRÁNOK

 1. Môžeme, čiastočne alebo v celom rozsahu a bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia – upravovať, upravovať alebo meniť Webové stránky (alebo akýkoľvek ich obsah), rozsah a dostupnosť obsahu na Webových stránkach a akékoľvek ďalšie aspekty súvisiace s Webová stránka. Nebudete mať voči nám žiadny nárok, sťažnosť ani požiadavku za uplatnenie týchto zmien alebo za poruchy, ktoré s nimi súvisia.

UKONČENIE SLUŽBY

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
 • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
 • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
 • Very high liquidity
 • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.
 1. Používanie webových stránok môžete kedykoľvek ukončiť a z akýchkoľvek dôvodov. Nie ste povinní o takomto ukončení informovať webovú stránku.
 2. Môžeme kedykoľvek, na základe nášho výlučného uváženia, dočasne alebo natrvalo ukončiť poskytovanie celej Webovej stránky alebo ktorejkoľvek jej časti.. 

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

 1. Tieto podmienky sa budú riadiť výlučne zákonmi Singapuru bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konflikty právnych princípov. Akýkoľvek spor, nárok alebo kontroverzia, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito Podmienkami, Webovými stránkami alebo ich obsahom (akýmkoľvek spôsobom) alebo v súvislosti s nimi, budú výhradne v jurisdikcii príslušného súdu v Singapure..

OBMEDZENIA

 1. Ak si prajete podať proti nám akúkoľvek príčinu žaloby, ktorá vznikne v súvislosti s vašim prístupom alebo používaním webových stránok alebo sa ich týka, musíte tak urobiť do dvoch (2) rokov odo dňa, keď ste sa o akejkoľvek takejto príčine konania dozvedeli. Ak v uvedenom časovom rámci nepodáte žalobu, dôjde k trvalému premlčaniu veci, obmedzením vášho nároku a úplnému a konečnému zvráteniu súdneho sporu..

KOMPLETNÉ PODMIENKY

 1. Tieto Podmienky spolu s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov (ktoré sú týmto začlenené do tohto dokumentu) budú tvoriť úplné a úplné Podmienky týkajúce sa používania Webovej stránky medzi vami a nami..
 2. Ak sa stanoví, že ktorákoľvek časť týchto Podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná podľa platných právnych predpisov, okrem iného vrátane vylúčenia zodpovednosti a obmedzení zodpovednosti uvedených vyššie, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným vynútiteľným ustanovením. ktoré sa najviac zhodujú so zámerom pôvodného ustanovenia a zvyšné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. 

PRIDELENIE

 1. Naše práva a / alebo povinnosti podľa týchto Podmienok používania (ďalej „Prenesené“) Bez toho, aby sme vás o tom informovali alebo získali váš súhlas. Akýkoľvek obsah alebo databáza súvisiaca s webovou stránkou môže byť ďalej prevedená na tretie strany podľa nášho výberu a svojím používaním webovej stránky s tým súhlasíte..

KONTAKTUJ NÁS

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
 • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
 • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
 • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
 • Six supported cryptocurrencies.
 • 100% up to 0.1 BTC for the first
 • 50% up to 0.1 BTC for the second
 1. Môžete nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa webových stránok, prostredníctvom stránky „Kontaktujte nás“ na webových stránkach alebo pomocou tejto e-mailovej adresy – [chránené e-mailom]. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme vašu otázku urýchlene vyriešili.

OCHRANA DÁT

pokiaľ ide o údaje zhromaždené na tejto webovej stránke, prevádzkovateľom údajov je stránka 99bitcoins.com.

Ochrana osobných údajov.

Spoločnosť 99bitcoins.com berie otázky ochrany a bezpečnosti osobných údajov vážne a bude tieto informácie spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a touto dohodou. Za účelom poskytovania Služieb môže 99bitcoins.com spracovávať Osobné údaje o Užívateľoch a ďalších, ktorí pristupujú k Službám.

Používanie Služby sa tiež riadi oznámením o ochrane osobných údajov stránky 99bitcoins.com. Prečítajte si naše oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože obsahuje dôležité informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracovávame a používame vaše osobné údaje v súvislosti so službami. Oznámenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii tu

https://99bitcoins.com.com/privacy-policy/

„Osobné údaje“ sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ ZBERÁME A POUŽÍVAME:

 • E-mail a verejná bitcoinová adresa
 • Technické informácie (IP adresa, operačný systém a typ prehliadača)

Spoločnosť 99bitcoins.com môže určiť subdodávateľa (subdodávateľa) na spracovanie akýchkoľvek osobných údajov spracúvaných v súvislosti s touto dohodou (ďalej len „chránené údaje“) a zabezpečí, aby sa na subdodávateľa vzťahovali rovnaké povinnosti, pokiaľ ide o také Chránené údaje obsiahnuté v tomto ustanovení.

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť tohto článku, pokiaľ ide o Chránené údaje zverejnené na server 99bitcoins.com v súvislosti s touto Zmluvou (a či už sú poskytnuté Klientom, dotknutými osobami alebo inak), 99bitcoins.com zabezpečí, aby:

 • pri spracúvaní chránených údajov plne dodržiava zásady ochrany údajov;
 • spracúva Chránené údaje iba na účely, ktoré mu oznámi Klient a / alebo príslušné dotknuté osoby;
 • dodržiava také postupy a politiky, na ktorých sa môžu zmluvné strany čas od času dohodnúť;
 • nebude a nebude zabezpečovať, aby jeho Subdodávateľ neposielal Chránené údaje (ani ich časti) mimo Európsky hospodársky priestor bez primeranej ochrany;
 • udržiava príslušné technické a organizačné opatrenia (vrátane, ale nie výlučne, vhodných politík oznámených zamestnancom, riadenia a kontroly neustáleho dodržiavania súladu a účinných bezpečnostných opatrení) na primeranú ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístup k osobným údajom.

99bitcoins.com má zavedený program bezpečnosti informácií (ďalej len „program bezpečnosti“), ktorý má administratívne, technické a fyzické záruky zodpovedajúce jeho veľkosti a zložitosti, povahe a rozsahu jeho činností a citlivosti údajov zákazníkov prenášaných alebo prijímaných v súvislosti s touto dohodou.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map